3. Công Ty Cổ Phần Xây Lắp An Giang – Thi Công Nhà Ở Chất Lượng